Waluty
Producenci
Regulamin

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepweyer.pl

prowadzony jest przez firmę:

Weyer Polska Sp. z o.o.

Siedziba: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, 24-110 Puławy

Biuro: ul. Zielona 19, 24-100 Puławy

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000344447, NIP: 7162781020, REGON: 060562725

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Weyer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, kod pocztowy 24-110, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344447, o kapitale zakładowym 100 0000 PLN, NIP 7162781020, REGON: 060562725

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepweyer.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 §3

Kontakt ze sklepem 

1. Siedziba Sprzedawcy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, 24-110 Puławy

2. Adres biura/ korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Zielona 19, 24-100 Puławy

3. Adres e-mail Sprzedawcy: k.szmajda@weyer-group.com lub j.glogowska@weyer-group.com 

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 784 580 556 

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: rachunek w PLN:  05 1020 3219 0000 9302 0151 6210. 

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00 - 16.00

 §4

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji znajdującego się na stronie internetowej sklepu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.

4. Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

5. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. Pozwala jednak na sprawdzanie statusu zamówienia, jak i szybkie składanie zamówienia w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§5

Zasady składania zamówienia 

1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do sklepu,

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

g) Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

2. Obsługa zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8.00- 16.00

3. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT

4. Klient ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wagi i gabarytów przesyłki

5. Do przesyłki dołączany jest dokument sprzedaż

§6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.  Przesyłka kurierska DHL

2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.  Płatność za pobraniem

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§7

Wykonanie umowy sprzedaży - realizacja zamówień

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych-  od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§8

Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany powyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny firmy: Weyer Polska Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: j.glogowska@weyer-group.com lub k.szmajda@weyer-group.com

Wzór formularza można pobrać z naszej strony - pobierz formularz zwrotu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres korespondencyjny firmy: Weyer Polska Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy.

§9

Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Weyer Polska Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, lub elektronicznie na adres e-mail: j.glogowska@weyer-group.com lub k.szmajda@weyer-group.com.  

4. Wzór formularza reklamacji znajduje się tutaj. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności ( w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznała za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Firmy, tj, Weyer Polska Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy

7. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.

§10

Postanowienia końcowe

1. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl